Eumedion steunt voorstel tot invoering van een collectieve schadevergoedingsactie

29-09-2014

Eumedion steunt het voorstel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de invoering van een collectieve schadevergoedingsactie. Het voorstel bevordert een collectieve afwikkeling van massaschade en bevat de juiste balans tussen de belangen van gedupeerden om hun rechten te verwezenlijken en de belangen van aangesprokenen om beschermd te zijn tegen ongefundeerde of lichtvaardige massaclaims. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op het voorontwerp van het betreffende wetsvoorstel.


Actieplan toekomst accountantssector komt geen moment te vroeg

25-09-2014

De grote accountantskantoren hebben de afgelopen vier jaar te weinig gedaan om de kwaliteit van de accountantscontroles te verbeteren. De kwaliteit van de accountantscontrole is nog steeds schokkend laag. 45% van de onderzochte wettelijke controles wordt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als onvoldoende aangemerkt. Het vandaag door de accountants zelf gepresenteerde programma om de kwaliteit van de controlewerkzaamheden nu echt te verbeteren komt daarom geen moment te vroeg. Eumedion steunt de in het actieplan opgenomen maatregelen. Het is nu zaak dat de maatregelen snel worden ingevoerd en dat jaarlijks extern en onafhankelijk (in ieder geval door de AFM) wordt gemonitord of de kantoren de aangekondigde maatregelen hebben geïmplementeerd. Ook zal jaarlijks moeten worden bekeken of de maatregelen daadwerkelijk tot verbeterde accountantscontroles hebben geleid.


Eumedion steunt uitzondering voor beursvennootschappen tot verplichte 'SBR-deponering' van jaarrekeningen

10-09-2014

Eumedion onderschrijft de keuze van het Ministerie van Economische Zaken om Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen vrij te stellen van de verplichting om de jaarrekening via het elektronische format van ‘Standard Business Reporting’ (SBR) bij het handelsregister te deponeren. Dit blijkt uit de vandaag door Eumedion ingezonden reactie op een voorontwerp van het wetsvoorstel hieromtrent.


Eumedion Nieuwsbrief van augustus 2014

29-08-2014

De augustus-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.