Eumedion tegen notificatieverplichting voor beleggers bij verkrijging voorwetenschap

29-01-2014

Eumedion is geen voorstander van een wettelijke verplichting voor een institutionele belegger om de beursgenoteerde onderneming en de publieke toezichthouder te notificeren wanneer de belegger anders dan de betreffende onderneming van mening is dat hij voorwetenschap van de onderneming heeft ontvangen in het kader van het polsen van aandeelhouders. Volgens Eumedion rust op de beursgenoteerde onderneming de wettelijke plicht om koersgevoelige informatie terstond openbaar te maken en is zij ook eerstverantwoordelijk om in te schatten of informatie koersgevoelig is. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op een door de Europese effectenmarktoezichthouder ESMA gepubliceerd discussiepaper betreffende de implementatiemaatregelen bij de nieuwe Europese verordening inzake marktmisbruik. 


Eumedion dringt bij IASB aan op inperking van de keuzevrijheid binnen de financiële verslaggeving

20-01-2014

Beursgenoteerde ondernemingen moeten de bedragen in hun jaarrekening eenduidig berekenen. De keuzevrijheid die de International Accounting Standards Board (IASB) via het conceptueel raamwerk nu nog heeft, moet daarom zo veel mogelijk worden ingeperkt. Hiervoor pleit Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het discussiepaper van de IASB over de voorgenomen herziening van het conceptueel raamwerk dat aan het internationaal boekhoudsysteem IFRS ten grondslag ligt. 


Eumedion: fiduciaire verantwoordelijkheid van pensioenfonds omvat ook ESG-factoren

17-01-2014

Pensioenfondsen moeten in hun beleggingsbeleid niet alleen rekening houden met financiële factoren, maar zouden ook factoren op het terrein van goed ondernemingsbestuur, milieu en klimaat en mensenrechten en sociale verhoudingen in ogenschouw nemen; de zgn. ESG-factoren. Zij zouden ook jaarlijks publiek verslag moeten doen over de wijze waarop in het beleggingsbeleid rekening is gehouden met ESG-factoren. Dat is onderdeel van de fiduciaire verantwoordelijkheid van pensioenfondsen jegens hun achterliggende begunstigden. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op een consultatiedocument van de Britse ‘Law Commission’ inzake de fiduciaire verantwoordelijkheden van institutionele beleggers en hun adviseurs.


Eumedion voorstander van accountantscontrole van specifieke corporate governance informatie

13-01-2014

Eumedion steunt het voorstel van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) om accountantscontrole te introduceren op de naleving van een aantal specifieke bepalingen uit de Code Tabaksblat. In tegenstelling tot de NBA vindt Eumedion echter niet dat deze controle pas kan plaatsvinden nadat de raad van commissarissen (RvC) van de betreffende onderneming hiermee heeft ingestemd. Dit staat in het vandaag verstuurde Eumedion-commentaar op de NBA-concepthandreiking ‘Accountant en corporate governance informatie’.