Over Eumedion

Organisatie


Eumedion is een stichting zonder winstoogmerk. Eumedion heeft een Algemeen bestuur, een Dagelijks bestuur en een Vergadering van Deelnemers.


Het Algemeen bestuur, waarvan het Dagelijks bestuur onderdeel is, bestaat uit afgevaardigden van deelnemers van Eumedion. Het Algemeen bestuur is belast met het bestuur van Eumedion. Het Algemeen bestuur doet dit door het vaststellen van beleidsstandpunten (zoals commentaarbrieven en position papers), het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening, het goedkeuren van het jaarlijkse beleidsplan en het toezien op de uitvoering van dat plan. Daarnaast behoort het laten uitvoeren van onderzoek op het gebied van corporate governance en duurzaamheid tot het takenpakket van het Algemeen bestuur. Over voornoemde zaken legt het Algemeen bestuur verantwoording af aan de Vergadering van Deelnemers.


De Vergadering van Deelnemers, waarin alle gewone deelnemers van Eumedion elk één stem hebben, heeft een aantal bevoegdheden. Zo heeft de Vergadering van Deelnemers het recht om de jaarrekening goed te keuren, het recht om het jaarlijkse beleidsplan (inclusief begroting) vast te stellen, de bevoegdheid om aan de leden van het Algemeen bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid en de mogelijkheid om het gehele Algemene bestuur te ontslaan.


Het Algemeen bestuur wordt bij de uitvoering van zijn taak bijgestaan door diverse commissies, twee werkgroepen en het secretariaat. De directeur van Eumedion heeft de dagelijkse leiding over het secretariaat.

Relevante documenten

Statuten Eumedion

IconLink

Reglement Algemeen en Dagelijks bestuur

IconLink

Reglement van de commissies

IconLink

Uitvoeringsreglement van de Beleggingscommissie

IconLink

Reglement directeur

IconLink

Reglement toetreding en opzegging gewone en geassocieerde deelnemers

IconLink