Buitengewone Deelnemersvergadering

Agenda · 17-11-2021

Op 17 november 2021 vindt om 13.00 uur een virtuele Buitengewone Vergadering van Deelnemers van Eumedion plaats. Op de agenda staat (onder meer) de goedkeuring van het voorstel tot wijziging van de statuten van Eumedion. Het besluit tot goedkeuring van de gewijzigde statuten vergt een meerderheid van twee derde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin tenminste twee derde van de deelnemers aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Mocht het vereiste quorum toch niet worden gehaald in de vergadering van 17 november a.s., dan zal het voorstel tot statutenwijziging worden geagendeerd voor de reguliere Deelnemersvergadering van 14 december a.s. om 16.00 uur. In die vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers rechtsgeldig omtrent de voorgestelde statutenwijziging worden besloten, mits met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen. Tijdens de vergadering van 17 november a.s. worden ook de voorgestelde wijzigingen van een aantal reglementen besproken. Eumedion-deelnemers kunnen zich aanmelden via info@eumedion.nl.