De beoordeling van beloningsvoorstellen moet geen afvinkexercitie worden; verslag van het webinar over de toekomst van bestuurdersbeloningen

Nieuws · 10-11-2020

De dialoog tussen remuneratiecommissies en aandeelhouders over de vormgeving van het beloningsbeleid voor bestuurders moet verbeteren. Aandeelhouders, hun vertegenwoordigende organisaties en stemadviesbureaus moeten van de beoordeling van beloningsvoorstellen geen afvinkexercitie maken. De voorstellen tot wijziging van het beloningsbeleid zouden moeten worden beoordeeld aan de hand van de specifieke karakteristieken van de onderneming en de fase waarin de onderneming zit. Dit was de rode draad van de sprekers tijdens het gisteren gehouden Eumedion-webinar over de toekomst van de bestuurdersbeloningen in Nederland.


Tijdens het webinar presenteerden Annet Aris (onder meer voorzitter van de remuneratiecommissie van Randstad), Margriet Stavast (senior adviseur verantwoord beleggen bij PGGM), Camiel Selker (medeoprichter en partner bij beloningsadviesbureau Focus Orange) en Joost Sneller (financieel woordvoerder van de D66-Tweede Kamerfractie) kort hun visie over de thematiek.


Annet Aris
pleitte voor een meer holistische aanpak van het opstellen van een beloningsbeleid voor het bestuur. Een, zoals zij dat noemde, ‘fase 2-beloningsbeleid’ sluit duidelijk aan op de strategie en missie van de onderneming, is consistent met het interne loongebouw, is getoetst aan de externe markt en houdt rekening met de opvattingen van de relevante stakeholders van de onderneming. Daarbij heeft ze nog wel een aantal dilemma’s, zoals de weging van de verschillende perspectieven van de stakeholders, wat te doen als de onderneming het in financieel opzicht niet goed doet, maar wel hoog scoort op de duurzaamheidsdoelstellingen en of het beloningsbeleid erop gericht moet zijn om de prestaties van de onderneming te belonen of van het bestuur. Ze hoopt dat over deze dilemma’s een inhoudsvolle dialoog met aandeelhouders tot stand kan komen.


Margriet Stavast
presenteerde een aantal best practices uit het voorbije AVA-seizoen waarin vrijwel alle Nederlandse beursondernemingen een aangepast beloningsvoorstel aan de aandeelhouders voorlegden. Ze moedigde remuneratiecommissies aan om op tijd te beginnen met de voorbereidingen voor een nieuw beloningsbeleid en om in een vroege fase ook de relevante stakeholders daarbij te betrekken. Daarnaast ziet ze het liefst een simpel, duidelijk en transparant voorstel. Tot slot riep zij raden van commissarissen op om de discretionaire bevoegdheid op een redelijke manier toe te passen in het geval beslissingen uit het verleden uitmonden in een nadelig effect voor stakeholders. Dat is met name tijdens de coronapandemie een belangrijk uitgangspunt. Haar stelling hierover kreeg de steun van 93% van het virtuele publiek.


Camiel Selker
was van mening dat een goed beloningsbeleid “binnen wordt gebouwd en buiten wordt getoetst”. Hij stelde verder dat de klanten, medewerkers en de aandeelhouders de belangrijkste stakeholders van de onderneming zijn. Als de opvattingen van deze groepen goed zijn onderzocht en goed zijn gewogen, dan mag een remuneratiecommissie ervan uitgaan dat genoegzaam rekening is gehouden met het maatschappelijk draagvlak, zoals de nieuwe wetgeving bepaalt. Als gevolg van de verhoogde AVA-stemmeerderheid van 75% voor het vaststellen van een nieuwe beloningsbeleid is, volgens hem, de aandeelhouder de belangrijkste stakeholder van de onderneming geworden. Hij vraagt zich af of dat wenselijk is. Hij bracht daarom de volgende stelling in stemming: ‘De 75% drempel moet worden afgeschaft tot aandeelhouders in staat zijn om het beloningsbeleid van elke organisatie op basis van haar specifieke merites te boordelen’. Bijna 46% van het virtuele publiek steunde deze stelling.


Joost Sneller
was het niet eens met de stelling van Camiel Selker. Joost Sneller stelde dat de verhoogde stemmeerderheid van 75% juist een stimulans is voor meer dialoog tussen de onderneming en haar relevante stakeholders en er voor kan zorgen dat er maatschappelijk draagvlak bestaat voor het voorgestelde beloningsbeleid. Het past ook goed bij een meer “progressief kapitalisme” en het Rijnlandse model dat hij voorstaat. De Tweede Kamer heeft recent ook een motie aangenomen om een dergelijke vorm van besturen waarbij de belangen van alle belanghebbenden evenwichtig worden betrokken wettelijk te verankeren. Het virtuele publiek toonde zich verdeeld (precies fifty/fifty) over zijn stelling dat het bedrijfsleven onbegrijpelijk is voor de politiek en vice versa.


Eumedion-directeur Rients Abma sloot het webinar af met de duidelijke boodschap van enkele sprekers voor zijn organisatie en zijn achterban om van de beoordeling van de beloningsvoorstellen geen ‘check-the-box-exercitie’ te maken. Hij stelde dat er hierbij een spanningsveld bestaat. Institutionele beleggers worden immers geacht het maatschappelijk draagvlak, de maatschappelijke effecten, de interne beloningsverhoudingen en het advies van de ondernemingsraad te betrekken bij de beoordeling van de voorstellen. Die beoordeling door institutionele beleggers kan anders uitpakken dan die door de raad van commissarissen die het uiteindelijke beloningsvoorstel doet. 

Relevante documenten

Replay van het webinar

IconLink

Presentatie Annet Aris

IconLink

Presentatie Margriet Stavast

IconLink

Presentatie Camiel Selker

IconLink

Presentatie Joost Sneller

IconLink

Stemuitslagen over de stellingen van de sprekers

IconLink