Eumedion eventueel voorstander van EU-wetgeving over 'due diligence'

Nieuws · 10-09-2020

Eumedion onderschrijft het belang van brede naleving van de richtlijnen voor verantwoord ondernemen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Indien wetgeving het aangewezen instrument is om deze naleving te bevorderen, dan zou hiertoe bij voorkeur de Europese route gevolgd moeten worden. Dat schrijft Eumedion vandaag in haar commentaar op de initiatiefnota ‘Tegen slavernij en uitbuiting - een wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen’, waarin de Tweede Kamerfracties van de ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks verzoeken om zo spoedig mogelijk na de evaluatie van de convenantenaanpak voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) met een voorstel voor brede due diligence wetgeving te komen. 


Eumedion is het met de initiatiefnemers eens dat wetgeving die due diligence op IMVO-gebied voor alle ondernemingen verplicht stelt, een logische volgende stap is indien blijkt dat het convenantenbeleid tekortschiet om internationaal verantwoord ondernemen te bevorderen. Eumedion is het echter niet met de initiatiefnemers eens dat Europese regelgeving ten aanzien van due diligence nog lang op zich laat wachten. In haar commentaar wijst Eumedion op verschillende Europese initiatieven, waaronder de zogenaamde ‘aanvangseffectbeoordeling’ voor een wetgevingstraject rond ‘Sustainable corporate governance’. Hierin worden expliciet zorgen geuit over een toenemend aantal nationale wetgevingsinitiatieven ten aanzien van due diligence, die binnen Europa tot extra kosten en een ongelijk speelveld kunnen leiden. Eumedion ondersteunt daarom weliswaar de achterliggende gedachte van de initiatiefnota, maar is geen voorstander van een nationale bottom-up aanpak, zoals voorgesteld door de initiatiefnemers.

Relevante documenten

Commentaar op initiatiefnota van de ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks

IconLink

Initiatiefnota van ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks 'Tegen slavernij en uitbuiting'

IconLink