Eumedion: kabinet moet duidelijker maken welke maatschappelijke ondernemingen in financiële nood sneller doorstart kunnen maken

Nieuws · 14-07-2021

Eumedion vindt het wenselijk dat wordt verduidelijkt welke beursgenoteerde ondernemingen onder het voorontwerp tot wijziging van de Wet continuïteit ondernemingen I (WCO I) vallen. Dit volgt uit het vandaag ingediende Eumedion-commentaar op de consultatie over dit voorontwerp.


In het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel WCO I wordt voorzien in een wettelijke basis voor de zogenoemd pre-pack methode. Deze methode houdt in dat de rechtbank de mogelijkheid krijgt om al vóór een mogelijk faillissement van een onderneming in stilte een beoogd curator aan te wijzen. In het voorontwerp wordt voorgesteld om de reikwijdte van voornoemd wetvoorstel te beperken tot ondernemingen die activiteiten verrichten waarmee maatschappelijke belangen zijn gediend. Uit de conceptmemorie van toelichting volgt dat daarbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan de zorg, onderwijs, energieleveranciers, afvalverwerkingsbedrijven en internet- en telefoniebedrijven maar dat het ook organisaties van openbaar belang (OOB’s) kan betreffen. Onder het begrip OOB vallen onder meer beursgenoteerde ondernemingen. Eumedion wijst er in haar reactie op dat het niet duidelijk is welke beursgenoteerde ondernemingen onder de reikwijdte van het voorontwerp vallen. Het is volgens Eumedion lastig voor te stellen dat alle beursgenoteerde ondernemingen activiteiten verrichten waarmee maatschappelijke belangen zijn gediend. Volgens Eumedion zou het voorontwerp alleen van toepassing moeten zijn op beursgenoteerde ondernemingen die actief zijn in één van de door de overheid aangewezen vitale sectoren en waarbij het maatschappelijk belang van (een deel van) de ondernemingsactiviteiten voldoende duidelijk, specifiek én substantieel is. In haar reactie pleit Eumedion ervoor om dit te verduidelijken.

Relevante documenten

Commentaar op consultatie wijziging wet continuïteit ondernemingen I

IconLink

Voorontwerp wijziging wet continuïteit ondernemingen I

IconLink