Eumedion kritisch over de SP-initiatiefwetsvoorstellen ‘eerlijk delen’ en ‘eerlijk beslissen’

Nieuws · 17-11-2020

Eumedion is geen voorstander van de voorgestelde gratis toekenning van aandelen aan werknemers en is evenmin voorstander van een instemmingsrecht voor de ondernemingsraad (OR) bij belangrijke besluiten. Dat volgt uit de vandaag ingezonden reacties op het voorontwerp voor de wet eerlijk delen en het voorontwerp voor de wet eerlijk beslissen.


SP-Tweede Kamerlid Alkaya heeft in september een aantal voorontwerpen voor initiatiefwetsvoorstellen in consultatie gebracht. In het voorontwerp voor de wet eerlijk delen wordt bepaald dat elke onderneming met ten minste 100 werknemers op verzoek van de OR een administratiekantoor (AK) moet oprichten waaraan jaarlijks 1% van de totaal uitstaande aandelen moet worden toegekend totdat het AK ten minste 10% van het totaalaantal aandelen houdt. In haar reactie geeft Eumedion aan dat zij er voorstander van is dat werknemers van beursgenoteerde ondernemingen in het kader van een aandelenregeling, als onderdeel van hun totale beloning, een aandelenpositie in de onderneming opbouwen en daardoor aandeelhouder worden. Eumedion meent dat dit werknemers kan prikkelen om zich voor langere termijn te binden aan de onderneming en ook hun betrokkenheid bij het lange termijn reilen en zeilen van de onderneming kan vergroten. Aldus zullen de belangen van institutionele beleggers en werknemers parallel lopen. In haar reactie wijst Eumedion erop dat zij geen voorstander is van de voorgestelde (nogal omslachtige manier van) gratis toekenning van aandelen aan werknemers. Eumedion meent dat dit zou moeten lopen via de normale beloningssystematiek voor werknemers (bijvoorbeeld als onderdeel van de vaste beloning of als onderdeel van de bonusregeling).


In het voorontwerp voor de wet eerlijk beslissen wordt voorgesteld om de OR van ondernemingen met ten minste 100 werknemers een instemmingsrecht te geven bij belangrijke besluiten. In haar reactie geeft Eumedion aan dat zij geen voorstander is van een dergelijk instemmingsrecht voor de OR en dat zij meent dat er nu al sprake is van eerlijke, gebalanceerde besluitvorming. Eumedion wijst er in haar reactie op dat dergelijke besluiten al dienen te worden goedgekeurd door de raad van commissarissen en de OR ten aanzien van die besluiten een adviesrecht heeft met de mogelijkheid om dat te sanctioneren via de rechter. Daarnaast wijst zij erop dat in sommige gevallen de aandeelhoudersvergadering daarna nog goedkeuring dient te verlenen, waarbij de OR de mogelijkheid heeft om zijn advies en standpunt aan de aandeelhouders kenbaar te maken zodat aandeelhouders dit kunnen meewegen bij de bepaling van hun stemgedrag. Volgens Eumedion is niet gebleken dat het reeds bestaande instrumentarium voor de OR ten aanzien van belangrijke besluiten te zwak zou zijn. Wetgeving op dit vlak acht Eumedion daarom niet nodig.

Relevante documenten

Eumedion-commentaar op voorontwerp wetsvoorstel eerlijk beslissen

IconLink

Eumedion-commentaar op voorontwerp wetsvoorstel eerlijk delen

IconLink

Voorontwerp wetsvoorstel eerlijk beslissen

IconLink

Voorontwerp wetsvoorstel eerlijk delen

IconLink