Eumedion steunt wetsvoorstel voor meer diversiteit aan de top van ondernemingen

Nieuws · 03-12-2020

Eumedion steunt het wettelijk ingroeiquotum van ten minste een derde aantal vrouwen voor de raad van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast vindt zij dat grote beursgenoteerde ondernemingen zouden moeten streven naar minimaal een derde vrouwen in het bestuur en de subtop. Dit volgt uit het vandaag door Eumedion ingezonden commentaar op het wetsvoorstel om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven evenwichtiger te maken.


Eumedion schrijft in haar reactie dat zij de achterliggende doelstelling van het wetsvoorstel van harte kan steunen. Hoewel Eumedion de mening van het kabinet deelt dat een diversiteitsquotum een zwaar en uitzonderlijk middel is, kan Eumedion zich er gelet op de trage voortgang met het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen en het feit dat sommige ondernemingen alleen ‘bewegen’ als wetgeving is aangekondigd wel iets bij voorstellen dat het tijd is dat een doorbraak wordt geforceerd. Eumedion meent dat het wetsvoorstel er niet toe zou moeten leiden dat ondernemingen – ten opzichte van de situatie waarin de wettelijke streefcijferregeling er nog was – hun ambities op het terrein van diversiteit in het bestuur en de managementlagen eronder naar beneden bijstellen. Zij wijst erop dat gelet op het feit dat bij het ingroeiquotum gekozen is voor een derde van het aantal personen (in plaats van 30% waar de SER en de wettelijke streefcijferregeling vanuit gingen) aansluiting bij dat aantal voor de hand ligt. Eumedion geeft in haar reactie aan dat zij er voorstander van is dat wordt geregeld dat bij de door grote ondernemingen vast te stellen passende en ambitieuze doelen in de vorm van een streefcijfer ten minste een derde van de bestuurszetels wordt bezet door vrouwen. Daarnaast vindt Eumedion dat de reikwijdte van de uitzonderingsbepaling voor herbenoemingen zou moeten worden verduidelijkt en dat nadere aandacht voor de verenigbaarheid met Europees recht wenselijk is.

Relevante documenten

Commentaar op wetsvoorstel ingroeiquotum vrouwelijke commissarissen

IconLink

Informatie over het wetsvoorstel ingroeiquotum vrouwelijke commissarissen

IconLink