Hoge naleving van Nederlandse Stewardship Code door Eumedion-deelnemers

Nieuws · 16-06-2021

De deelnemers van Eumedion geven verdere invulling aan een betekenisvolle integratie van de principes van de Nederlandse Stewardship Code in beleid en rapportage. Dat komt naar voren uit de vandaag gepubliceerde tweede voortgangsrapportage van de implementatie van de Nederlandse Stewardship Code (hierna: de Code).


Deze tweede voortgangsrapportage brengt in vergelijking met het eerste rapport (2019) een kwalitatieve verdieping aan middels een bespreking van de verschillende wijzen waarop deelnemers invulling geven aan een aantal kernprincipes van de Code. Hierbij is onder meer gekeken naar transparantie rond stemgedrag en rond dialoogprogramma’s met beursondernemingen. Nieuw ten opzicht van het vorige rapport is een bespreking van de wijze waarop Eumedion-deelnemers invulling geven aan het principe rond communicatie met relevante stakeholders van ondernemingen.


Evenals in 2019 laat het huidige rapport hoge nalevingspercentages zien ten aanzien van de vereiste transparantie rond stemgedrag. Om hierin een kwalitatieve verdieping aan te brengen, bespreekt het rapport tevens de verschillende manieren waarop deelnemers extra aandacht geven aan de beschrijving van ‘significante stemmen’. Het onderzoek laat zien dat zij nog verdere stappen kunnen zetten om duidelijker te maken hoe zij bepalen welke stempunten ‘significant’ zijn en hoe zij daar in de praktijk naar hebben gehandeld. Een vergelijkbaar beeld komt naar voren ten aanzien van de dialoogprogramma’s. Ook hierbij is een kwalitatieve bespreking gevoegd ten aanzien van de verschillende manieren waarop deelnemers een consistente rapportagelijn hanteren. Daarbij komt naar voren dat de verantwoording over de dialoogprogramma’s aan kracht kan winnen door in de rapportage een duidelijker verband aan te brengen tussen de selectie van thema’s, de doelstellingen van de dialoogprogramma’s, en de bijbehorende resultaten en uitkomsten.


Tevens roept het rapport Eumedion-deelnemers op tot meer transparantie over hoe zij communiceren met andere relevante stakeholders van beursondernemingen. Het onderzoek laat zien dat slechts een derde van de deelnemers dit expliciet in het beleid heeft opgenomen. Deelnemers laten bovendien nauwelijks in hun rapportages naar voren komen hoe communicatie met andere stakeholders van ondernemingen, waar relevant, heeft bijgedragen aan een betekenisvolle dialoog.

Relevante documenten

Tweede voortgangsrapportage implementatie Nederlandse Stewardship Code

IconLink

Nederlandse Stewardship Code

IconLink