Uitgelicht

Beleggers en bedrijven naar dialoog duurzaamheid

De relatie tussen aandeelhouders en beursgenoteerde ondernemingen is veelbesproken. Lang voor maatschappelijke kritiek die ontstond tijdens de financiële crisis, was er al veel ergernis hoe aandeelhouders probeerden hun vaak op de korte termijn gerichte belang te laten voorgaan boven andere stakeholders

Betrokkenheid is medicijn tegen activisme en slecht bestuur

De kwaliteit van de governance van financiële en beursondernemingen staat sinds de financiële crisis weer volop in de maatschappelijke discussie, en terecht. De commissie de Wit en de Europese Commissie hebben in hun rapporten geen enkel heilig huisje gespaard en hun twijfels geuit over de deskundigheid van bestuurders en commissarissen, de kritische blik van accountants, de effectiviteit van governancecodes en de rol stemadviesbureaus, Zij hebben alle mogelijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur kritisch bekeken. Ook de institutionele belegger werd aangesproken op zijn rol in de crisis. Zij hebben de handschoen opgepakt om hun eigen governance te verbeteren. Dat heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een stewardship code. In Nederland heeft Eumedion begin deze maand de zogenoemde Best Practices geïntroduceerd.

Aandeelhouderswaarde van de accountant

Op 8 september werd onder leiding van publicist en hoogleraar Journalistiek Jeroen Smit een seminar gehouden over de aandeelhouderswaarde van de accountant. De samenleving en andere stakeholders zoals de grote beleggers verwachten veel meer van de accountants, dan zij tot voor kort als hun taak zagen. Maar met het Plan van Aanpak heeft de accountant de rol van Poortwachter op zich genomen. Het debat bij NBA in Amsterdam ging in de op de vraag of die rol de aandeelhouderswaarde van de accountant en daarmee van de onderneming die hij controleert verhoogt.

Verplichte continuïteitsparagraaf is juist een verrijking van het bestuursverslag

24-12-2018

Accountantsorganisatie NBA wil dat er voor ondernemingen een plicht komt om in het bestuursverslag een aparte paragraaf op te nemen over de overlevingskansen (FD, 12 december). Eumedion, de belangenorganisatie voor institutionele beleggers, steunt dit voorstel van ganser harte.


'De aandeelhouder'

“Ik heb niet de indruk dat aandeelhouders daarmee misbruik hebben gemaakt van hun positie. Aandeelhouders hebben het recht om vragen te stellen aan het bestuur over de strategie, over geplande overnames, over de ontwikkeling van de beurskoers en het dividendbeleid. Aandeelhouders hebben het recht om medeaandeelhouders te benaderen om steun voor hun voorstellen te verwerven. En het hoort bij de taakopdracht van de ondernemingsleiding om te luisteren naar wat aandeelhouders van de onderneming en haar strategie vinden. Dat wil helemaal niet zeggen dat aandeelhouders op de stoel van het bestuur gaan zitten. Het bestuur moet, naar aanleiding van zijn gesprekken met aandeelhouders en raad van commissarissen, zijn eigen plan trekken en daarover verantwoording afleggen aan de aandeelhoudersvergadering. Als het bestuur een goed verhaal heeft, heeft het weinig te duchten in de algemene vergadering.  Maar natuurlijk kunnen er verschillen in inzicht en opvattingen zijn, zelfs zulke dat er geen overeenstemming te bereiken is. Het getuigt echter van weinig zelfvertrouwen om dan gelijk terug te vallen op de oude reflexen, zoals het bespelen van de politiek om aandeelhoudersrechten in te perken of om meer vrijheid te krijgen beschermingsconstructies op te werpen”.


Veranker maatschappelijke doelstellingen in statuten

27-07-2017

Grote ondernemingen zijn onmisbaar in de aanpak van belangrijke maatschappelijke issues, zoals het realiseren van de Sustainable Development Goals. Ondernemingen leggen hun maatschappelijke doelstelling alleen niet vast. Een gemiste kans.


Niet te snel ingrijpen in Nederlandse overnamewetgeving

25-04-2017

In de afgelopen weken is het beeld ontstaan dat een beursgenoteerde onderneming als koopwaar kan worden beschouwd die aan de hoogst biedende kan worden verkocht. Aandeelhouders zouden alleen geïnteresseerd zijn in het bedrag dat wordt neergeteld en niet in de effecten van een overname voor de werkgelegenheid in Nederland, het (duurzaamheids)beleid van de onderneming in kwestie en de mogelijk verdwijnende onderzoeksactiviteiten in de regio. Dit leidt in bredere lagen van de bevolking tot toenemende onzekerheid over de toekomst van werkzekerheid en eigen inkomen. Wordt Nederland niet overvleugeld door grote buitenlandse ondernemingen en staatsfondsen die productieactiviteiten willen verplaatsen naar hun eigen land en snel willen profiteren van de hier te lande – mede door belastinggeld – ontwikkelde kennis? De angst in de samenleving wordt gereflecteerd in de wens van verschillende politieke partijen om snel wetgeving te maken die Nederlandse ondernemingen betere bescherming biedt tegen ongewenste overnames. Extra wetgeving lijkt echter onnodig; het Nederlandse stelsel van overname- en governanceregels is namelijk al zeer evenwichtig.