Actueel

Hoge naleving van Nederlandse Stewardship Code door Eumedion-deelnemers

Hoge naleving van Nederlandse Stewardship Code door Eumedion-deelnemersNieuws · 16-06-2021

De deelnemers van Eumedion geven verdere invulling aan een betekenisvolle integratie van de principes van de Nederlandse Stewardship Code in beleid en rapportage. Dat komt naar voren uit de vandaag gepubliceerde tweede voortgangsrapportage van de implementatie van de Nederlandse Stewardship Code (hierna: de Code).


Deze tweede voortgangsrapportage brengt in vergelijking met het eerste rapport (2019) een kwalitatieve verdieping aan middels een bespreking van de verschillende wijzen waarop deelnemers invulling geven aan een aantal kernprincipes van de Code. Hierbij is onder meer gekeken naar transparantie rond stemgedrag en rond dialoogprogramma’s met beursondernemingen. Nieuw ten opzicht van het vorige rapport is een bespreking van de wijze waarop Eumedion-deelnemers invulling geven aan het principe rond communicatie met relevante stakeholders van ondernemingen.


Evenals in 2019 laat het huidige rapport hoge nalevingspercentages zien ten aanzien van de vereiste transparantie rond stemgedrag. Om hierin een kwalitatieve verdieping aan te brengen, bespreekt het rapport tevens de verschillende manieren waarop deelnemers extra aandacht geven aan de beschrijving van ‘significante stemmen’. Het onderzoek laat zien dat zij nog verdere stappen kunnen zetten om duidelijker te maken hoe zij bepalen welke stempunten ‘significant’ zijn en hoe zij daar in de praktijk naar hebben gehandeld. Een vergelijkbaar beeld komt naar voren ten aanzien van de dialoogprogramma’s. Ook hierbij is een kwalitatieve bespreking gevoegd ten aanzien van de verschillende manieren waarop deelnemers een consistente rapportagelijn hanteren. Daarbij komt naar voren dat de verantwoording over de dialoogprogramma’s aan kracht kan winnen door in de rapportage een duidelijker verband aan te brengen tussen de selectie van thema’s, de doelstellingen van de dialoogprogramma’s, en de bijbehorende resultaten en uitkomsten.


Tevens roept het rapport Eumedion-deelnemers op tot meer transparantie over hoe zij communiceren met andere relevante stakeholders van beursondernemingen. Het onderzoek laat zien dat slechts een derde van de deelnemers dit expliciet in het beleid heeft opgenomen. Deelnemers laten bovendien nauwelijks in hun rapportages naar voren komen hoe communicatie met andere stakeholders van ondernemingen, waar relevant, heeft bijgedragen aan een betekenisvolle dialoog.

Eumedion publiceert jaarverslag 2020

Eumedion publiceert jaarverslag 2020Nieuws · 15-06-2021

De Vergadering van Deelnemers van Eumedion heeft vandaag de Eumedion-jaarrekening 2020 goedgekeurd en de bestuursleden van Eumedion gedechargeerd van hun taken in boekjaar 2020. De Deelnemersvergadering moest, vanwege de voortdurende coronapandemie, ook dit jaar weer volledig virtueel worden gehouden. In navolging van de beursgenoteerde ondernemingen heeft de externe accountant van Eumedion (KPMG) een meer informatieve en entiteitspecifieke controleverklaring bij de jaarrekening gevoegd. Tezamen met de jaarrekening is ook het bestuursverslag over boekjaar 2020 gepubliceerd. Het bestuursverslag biedt een overzicht van alle activiteiten die Eumedion in 2020 heeft verricht.

Eumedion steunt SEC-bemoeienis met duurzaamheidsverslaggeving

Eumedion steunt SEC-bemoeienis met duurzaamheidsverslaggevingNieuws · 14-06-2021

Eumedion moedigt de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC aan om Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen te verplichten duurzaamheidsinformatie te publiceren. Eumedion moedigt de SEC verder aan om te streven naar internationale convergentie van duurzaamheidsverslaggeving via de binnenkort op te richten International Sustainability Standards Board (ISSB) van de IFRS Foundation. Dit schrijft Eumedion in haar input voor de SEC-consultatie over klimaat- en duurzaamheidsverslaggeving. De SEC vroeg in maart aan belanghebbenden of de beurstoezichthouder verslaggevingsstandaarden zou moeten opstellen op het terrein van klimaat en eventuele andere duurzaamheidsgebieden. Eumedion moedigt de SEC aan om dit onderwerp inderdaad ter hand te nemen, mede omdat duurzaamheidsinformatie voor institutionele beleggers in toenemende mate belangrijke informatie is voor het nemen van beleggingsbeslissingen. Bovendien is deze informatie voor aandeelhouders van belang om bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen ter verantwoording te kunnen roepen over de geleverde duurzaamheidsprestaties. Eumedion dringt er bij de SEC er bij de SEC wel op aan om zo snel mogelijk toe te werken naar internationale harmonisatie van de duurzaamheidsverslaggeving. Eumedion deed dat eerder al bij de Europese Commissie ten aanzien van haar voorstel om Europese verslaggevingsstandaarden voor duurzaamheidsinformatie op te stellen.

Eumedion Nieuwsbrief van mei 2021

Eumedion Nieuwsbrief van mei 2021Nieuwsbrief · 31-05-2021

De mei-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion-statement naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak in de zaak Milieudefensie c.s. versus Shell;

- Beursgenoteerde ondernemingen kunnen in ieder geval tot 1 oktober 2021 een puur virtuele AVA houden;

- Europese Commissie ontvangt bijna half miljoen reacties op consultatiedocument over de beoogde inhoud van het richtlijnvoorstel 'duurzame corporate governance en due diligence';

- AVA's van BESI, Ctac en Steinhoff International verwerpen voorgesteld beloningsbeleid;

- IASB consulteert over benodigde informatie in het bestuursverslag.

Eumedion Nieuwsbrief van april 2021

Eumedion Nieuwsbrief van april 2021Nieuwsbrief · 30-04-2021

De april-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion gematigd positief over voorstel voor Europese richtlijn inzake duurzaamheidsverslaggeving;

- Eerste Kamer uit nieuwe zorgen over wetsvoorstel 'ingroeiquotum' vrouwelijke commissarissen;

- Europese Commissie stelt gedelegeerde Taxonomieverordening vast;

- Forse boete voor ABN AMRO in verband met tekortschietend anti-witwasbeleid;

- Euronext dreigt met schrappen beursnotering voor ondernemingen die lang op 'strafbankje' zitten.

Eumedion steunt richtlijnvoorstel over meer transparantie over beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen

Eumedion steunt richtlijnvoorstel over meer transparantie over beloningsverschillen tussen vrouwen en mannenNieuws · 23-04-2021

Eumedion steunt het voorstel dat ondernemingen met tenminste 250 werknemers verplicht worden om informatie te publiceren over de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. Dit schrijft Eumedion in haar reactie op het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn over de zogenoemde gender pay gap.


In het richtlijnvoorstel worden regels voorgesteld met het doel om ongelijke beloning tussen vrouwen en mannen tegen te gaan. In haar reactie geeft Eumedion aan dat onverklaarbare beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen onacceptabel zijn en dat zij eerlijke en gelijke beloning als essentieel onderdeel van goed werkgeverschap ziet. Verder schrijft Eumedion dat de primaire verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de reeds bestaande wettelijke bepalingen over gelijke beloning bij de ondernemingsleiding ligt maar dat aandeelhouders hierbij ook een rol hebben. Eumedion wijst erop dat een noodzakelijke voorwaarde voor het vervullen van deze rol is dat aandeelhouders over voldoende informatie beschikken. Eumedion verwelkomt daarom het richtlijnvoorstel om ondernemingen met tenminste 250 werknemers verplicht te stellen informatie te publiceren over de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. Eumedion wijst erop dat aandeelhouders voornoemde informatie kunnen betrekken bij hun dialogen met ondernemingen en dit onderwerp tijdens aandeelhoudersvergaderingen aan de orde kunnen stellen. Daarnaast wijst Eumedion erop dat voornoemd voorstel institutionele beleggers zou helpen om te voldoen aan hun eigen rapportageverplichtingen onder de verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid door financiële marktpartijen (‘SFDR’). De data die nodig zijn om daaraan te voldoen, is momenteel niet of nauwelijks beschikbaar. Voorts pleit Eumedion ervoor dat de informatie over de beloningsverschillen wordt opgenomen in het jaarverslag. 

Eumedion gematigd positief over Europees richtlijnvoorstel inzake duurzaamheidsverslaggeving

Eumedion gematigd positief over Europees richtlijnvoorstel inzake duurzaamheidsverslaggevingNieuws · 21-04-2021

Eumedion steunt het voorstel van de Europese Commissie om op korte termijn verslaggevingsstandaarden voor duurzaamheidsinformatie op te stellen. Wel moeten deze Europese standaarden op middellange termijn zoveel mogelijk plaatsmaken voor internationale verslaggevingsstandaarden. Alleen in het geval de Europese Unie (EU) specifieke, eigen doelstellingen heeft op een bepaald duurzaamheidsterrein waarover op internationaal niveau geen overeenstemming bestaat, is er ruimte voor een Europese verslaggevingsstandaard op dat terrein. In alle andere gevallen zou naar de mening van Eumedion de EU de internationale verslaggevingsstandaarden die worden ontwikkeld door de IFRS Foundation moeten volgen. Dit schrijft Eumedion in haar reactie op het vandaag gepubliceerde voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn over duurzaamheidsverslaggeving.


Eumedion is verheugd dat de Europese Commissie in het richtlijnvoorstel een mechanisme heeft opgenomen waarbij elke drie jaar de duurzaamheidsverslaggevingsstandaarden moeten worden geëvalueerd, waarbij ook de ontwikkelingen in de internationale ‘standard setting’ moeten worden betrokken. Voorts verwelkomt Eumedion het voorstel dat de externe accountant ten minste een verklaring van beperkte mate van zekerheid t.a.v. de door beursgenoteerde ondernemingen gerapporteerde duurzaamheidsinformatie moet afgeven. Wel vindt Eumedion dat ten aanzien van de specifieke indicatoren die voor de duurzaamheidsprestaties moeten worden gebruikt, de accountant een verklaring van een redelijke mate van zekerheid zou moeten afgeven. Dit zou volgen Eumedion de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de gerapporteerde informatie ten goede komen. 

Eumedion voorstander van verregaande transparantie over belastingbetalingen door multinationals

Eumedion voorstander van verregaande transparantie over belastingbetalingen door multinationalsNieuws · 15-04-2021

Eumedion vindt dat elke multinational niet alleen de betaalde belastingen moet uitsplitsen naar elk land binnen de EU, maar ook naar elk land buiten de EU. Daarnaast moet deze informatie door de accountant worden gecontroleerd. Dit volgt uit het statement dat Eumedion vandaag heeft gepubliceerd over het zogenoemde richtlinvoorstel ‘country-by-country tax reporting’, waarover momenteel in Brussel wordt onderhandeld.


Eumedion heeft altijd in algemene zin het voorstel gesteund van de Europese Commissie om een verplichting te introduceren voor grote multinationale ondernemingen om publiekelijk te rapporteren over waar belastingen worden betaald (‘country-by-country tax reporting’). Dit maakt een meer gedetailleerde analyse mogelijk door institutionele beleggers van belastinggerelateerde kwesties en draagt bij aan een betere dialoog met beursgenoteerde ondernemingen op deze onderwerpen. Eumedion heeft in het licht van de onderhandelingen tussen de Europese instituties over het richtlijnvoorstel een statement gepubliceerd over de huidige posities van het Europees Parlement en de Europese Raad. In haar statement schrijft Eumedion dat zij het standpunt van het Europees Parlement ondersteunt dat ondernemingen niet alleen informatie moet verstrekken over de belastingafdrachten in elke EU-lidstaat, maar ook in de landen buiten de EU. Verder stelt Eumedion dat zij meent dat de richtlijn moet worden aangescherpt door te vereisen dat de informatie in het country-by-country rapport moet worden gecontroleerd door de accountant. En door te vereisen dat deze informatie zal worden gepubliceerd als een bijlage bij de jaarrekening van de betrokken onderneming. 

Eumedion Nieuwsbrief van maart 2021

Eumedion Nieuwsbrief van maart 2021Nieuwsbrief · 31-03-2021

De maart-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion voorstander van centrale Europese database met financiële en niet-financiële informatie;

- Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel invoering bedenktijd voor beursgenoteerde ondernemingen;

- Europees Parlement en Nederlandse politieke partijen willen wettelijke due diligence-regels voor ondernemingen;

- De contouren van een Europese en een wereldwijde standaardzetter voor duurzaamheidsinformatie worden zichtbaar;

- Aandeelhouders dwingen PostNL en BAM Groep tot meer openheid over voorstel tot benoeming accountant.

Eumedion voorstander van meer Europese harmonisatie van het faillissementsrecht

Eumedion voorstander van meer Europese harmonisatie van het faillissementsrechtNieuws · 25-03-2021

Eumedion meent dat gerichte harmonisatie van bepaalde definities en procedures beleggers zou helpen om hun juridische risico’s van hun grensoverschrijdende blootstellingen te beheersen. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de consultatie over de convergentie van het faillissementsrecht in de EU-lidstaten.


De Europese Commissie heeft in december 2020 een consultatiedocument gepubliceerd over de convergentie van het faillissementsrecht. Eumedion meent dat de discrepanties tussen het faillissementsrecht van de EU-lidstaten kunnen leiden tot belemmeringen van het vrije verkeer van kapitaal in de interne markt. In haar reactie wijst Eumedion op de uiteenlopende termijnen, de duur van de procedures en de algemene procedurele inefficiënties. Dit kan het moeilijker maken om te anticiperen op het resultaat van het verhaal op de boedel, waardoor het moeilijker wordt om risico’s te prijzen, ook voor schuldinstrumenten. Eumedion wijst erop dat in het algemeen geldt dat hoe langer de herstructureringsprocessen duren, hoe meer waarde er wordt vernietigd voor beleggers. In haar reactie onderschrijft Eumedion de opmerking uit het eindrapport van de High Level Forum on the Capital Markets Union dat gerichte harmonisatie van bepaalde definities en procedures investeerders zou helpen om hun juridische risico’s van hun grensoverschrijdende blootstellingen te beheersen. 

Eumedion voorstander van een centrale Europese database met financiële en duurzaamheidsinformatie

Eumedion voorstander van een centrale Europese database met financiële en duurzaamheidsinformatieNieuws · 03-03-2021

De financiële en niet-financiële informatie van beursgenoteerde ondernemingen moet zo snel mogelijk beschikbaar komen in een centrale Europese database. De inrichting van een dergelijke, publieke database ondersteunt institutionele beleggers in het verkrijgen en verwerken van informatie over de ondernemingen waarin zij beleggen. Dat schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op de consultatie van de Europese Commissie voor de ontwikkeling van een European Single Access Point (ESAP).

Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de informatie op een gestructureerde manier wordt aangeboden. Daarom is het essentieel dat ook niet-financiële informatie op uniforme wijze een digitaal label krijgt (tagging). Voor institutionele beleggers is daarbij tevens van belang dat er volledige aansluiting wordt gezocht bij de informatie die zij onder meer uit hoofde van de Europese informatieverordening over duurzaamheid (‘SFDR’) moeten rapporteren. Om de ontwikkeling van de database niet onnodig te vertragen, roept Eumedion de Europese Commissie op in eerste instantie alleen informatie op te nemen die beurgenoteerde ondernemingen al verplicht dienen te publiceren.

Eumedion Nieuwsbrief van februari 2021

Eumedion Nieuwsbrief van februari 2021Nieuwsbrief · 26-02-2021

De februari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion, VBDO en VEB publiceren gezamenlijk statement aan vooravond van virtueel AVA-seizoen 2021; 

- Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel ‘ingroeiquotum’ voor 1/3 vrouwelijke commissarissen; 

- ESMA, EBA en EIOPA publiceren definitief ontwerp technische regels voor duurzame beleggingen;

- Shell legt eigen energietransitieplan ter adviserende stemming voor aan AVA;

- IOSCO steunt IFRS Foundation in ambitie om een Sustainability Standards Board op te richten.

Eumedion wil Europese verankering van het ‘stakeholder model’

Eumedion wil Europese verankering van het ‘stakeholder model’Nieuws · 05-02-2021

De besturen van alle Europese beursgenoteerde ondernemingen moeten verplicht worden gesteld om bij het nemen van hun besluiten de belangen van alle relevante stakeholders te wegen. Zij moeten ook verplicht worden gesteld om verslag te doen van de wijze waarop deze belangenafweging heeft plaatsgevonden. Hiervoor pleit Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op het consultatiedocument van de Europese Commissie over de inhoud van het aankomende richtlijnvoorstel over duurzame corporate governance en due diligence. Eumedion meent dat het ‘stakeholdersmodel’ op Europees niveau wettelijk kan worden verankerd, terwijl de precieze uitwerking daarvan op nationaal niveau kan (blijven) plaatsvinden. Uit de reactie blijkt ook dat Eumedion voorstander is van verplichte due diligence-regels voor de bersgenoteerde ondernemingen, mits deze geheel in de pas lopen met internationale standaarden, zoals die van de OESO en van de Verenigde Naties. Eumedion toont zich verder voorstander van een aantal wettelijke aanscherpingen inzake de AVA-machtiging aan het bestuur om eigen aandelen in te kopen en van een verplichting om in het selectieproces van nieuwe bestuurders en commissarissen aandacht te besteden aan ecologische, sociale en/of mensenrechten-expertise. Eumedion is geen voorstander van verdergaande Europese wetgeving ten aanzien van de inhoud van het beloningsbeleid voor bestuurders.

Eumedion, VBDO en VEB: aandeelhouders moeten tijdens virtuele AVA live vragen kunnen stellen

Eumedion, VBDO en VEB:  aandeelhouders moeten tijdens virtuele AVA live vragen kunnen stellenNieuws · 03-02-2021

Aandeelhouders die zich voor een virtuele aandeelhoudersvergadering (AVA) hebben geregistreerd en aangemeld, moeten de mogelijkheid hebben om tijdens de AVA ‘live’ het woord te voeren, vragen te stellen en opmerkingen te maken. Alleen dan is tijdens een virtuele AVA een goede uitwisseling van gedachten mogelijk. Eumedion, de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) roepen de beursgenoteerde ondernemingen hiertoe op in een vandaag gepubliceerd statement. Het statement komt in de aanloop naar een nieuw seizoen van (waarschijnlijk) uitsluitend virtuele AVA’s. De aandeelhoudersorganisaties onderstrepen in het statement het belang van een betekenisvolle uitwisseling van gedachten tussen bestuurders en aandeelhouders. Een beraadslaging die alleen via e-mail en chat wordt gevoerd, zoals tijdens de virtuele AVA’s in 2020 vaak gebeurde, doet daaraan afbreuk. Eumedion, VEB en VBDO roepen de ondernemingen ook op om de vragen van aandeelhouders tijdens de AVA zoveel mogelijk te beantwoorden. Mocht dat door de hoeveelheid vragen lastig blijken, dan verwachten zij dat de antwoorden uiterlijk 48 uur na afloop van de AVA op de website van de ondernemingen worden geplaatst.

Eumedion Nieuwsbrief van januari 2021

Eumedion Nieuwsbrief van januari 2021Nieuwsbrief · 29-01-2021

De januari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion reageert op consultaties over wijziging van de ICGN Global Governance Principles en over de vormgeving van een eventuele Europese standaardzetter voor niet-financiële verslaggeving;

- Beursgenoteerde ondernemingen kunnen ook in februari en maart puur virtuele aandeelhoudersvergadering houden;

- Vertaging in de totstandkoming van de Europese gedelegeerde Taxonomieverordening;

- Follow This dient opnieuw klimaatresolutie in voor Shell-aandeelhoudersvergadering;

- IIRC stelt herzien raamwerk voor geïntegreerde verslaggeving vast.

Eumedion steunt meeste voorstellen tot herziening van de ICGN Global Governance Principles

Eumedion steunt meeste voorstellen tot herziening van de ICGN Global Governance PrinciplesNieuws · 20-01-2021

Eumedion is over het algemeen positief over de voorstellen tot actualisering van de Global Governance Principles (GGP) van het International Corporate Governance Network (ICGN). Eumedion plaatst alleen een aantal kanttekeningen bij de voorstellen die vooral zijn ingegeven door ‘Angelsaksische praktijken’ en bij een aantal voorstellen op het terrein van financiële en niet-financiële verslaggeving. Dit blijkt uit het vandaag ingezonden Eumedion-commentaar op het ICGN-consultatiedocument over de voorgestelde wijzigingen van de GGP. De GGP worden door veel institutionele beleggers gebruikt bij de vormgeving van hun internationale stem- en engagementbeleid. In het commentaar zet Eumedion vraagtekens bij het voorstel om alle beursgenoteerde ondernemingen te vragen jaarlijks alle uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders door de aandeelhoudersvergadering te laten (her)benoemen. Eumedion betwijfelt of dit voorstel een reeds algemeen geaccepteerd principe is in de hele wereld. Eumedion signaleert dat het systeem van jaarlijkse (her)benoemingen van bestuurders in bijvoorbeeld continentaal-Europa niet gebruikelijk is. Eumedion suggereert dat ten minste aandeelhouders van alle beursgenoteerde ondernemingen de mogelijkheid moeten hebben om een voorstel tot ontslag van één of meerdere bestuurders te kunnen agenderen voor een AVA. Eumedion is verder kritisch over het voorstel om bij de waardering van de activa en passiva in de jaarrekening ten principale uit te gaan van het voorzichtigheidsprincipe. Eumedion is van mening dat in de financiële verslaggeving dient te worden uitgegaan van een ‘neutrale’ weergave van de activa en de passiva en van de resultaten. 

EFRAG PTF NFRS Outreach Event - Financial Institutions Focus

EFRAG PTF NFRS Outreach Event - Financial Institutions FocusAgenda · 18-01-2021

The EFRAG Project Task Force on preparatory work for the elaboration of possible EU non-financial reporting standards (PTF-NFRS) organises an online outreach event for collecting views of stakeholders from financial institutions on tentantive proposals of the PTF-NFRS. Click here for more information and registration.

EFRAG PTF NFRS Outreach Event - European organisations and other European countries focus

EFRAG PTF NFRS Outreach Event - European organisations and other European countries focusAgenda · 15-01-2021

The EFRAG Project Task Force on preparatory work for the elaboration of possible EU non-financial reporting standards (PTF-NFRS) organises an online outreach event for collecting views of stakeholders on tentantive proposals of the PTF-NFRS. Click here for more information and registration.

Eumedion: onafhankelijkheid cruciaal bij opzetten Europese standard setter voor duurzaamheidsverslaggeving

Eumedion: onafhankelijkheid cruciaal bij opzetten Europese standard setter voor duurzaamheidsverslaggevingNieuws · 07-01-2021

Als de Europese Commissie besluit tot de oprichting van een Europese standaardzetter voor duurzaamheidsverslaggeving dan is een niet-gepolitiseerd, onafhankelijk proces om die standaarden op te stellen van cruciaal belang. Dat schrijft Eumedion in haar reactie op de voorlopige voorstellen van de voorzitter van het bestuur van de European Financial Reporting Groep (EFRAG) over mogelijke aanpassingen in de governance- en financieringsstructuur van EFRAG. De Europese Commissie had EFRAG-voorzitter Jean-Paul Gauzès in juni 2020 gevraagd om hierover aanbevelingen te doen mocht de Europese Commissie EFRAG aanwijzen als de Europese standaardzetter voor het uitvaardigen van niet-financiële verslaggevingsstandaarden. De Europese Commissie neemt hierover waarschijnlijk in maart een besluit. 


Eumedion schrijft in haar reactie dat de toekomstige leden van het bestuur van de Europese ‘Non-Financial Reporting Board’ dienen te worden geselecteerd op basis van kennis, ervaring, achtergrond en diversiteit en niet op basis van vertegenwoordiging van diverse stakeholdersgroepen. Eumedion onderschrijft tevens het belang van een ruime consultatieperiode (van ten minste drie maanden) als de Non-Financial Reporting Board een voorstel publiceert voor een specifieke niet-financiële verslaggevingsstandaard. 

Eumedion Nieuwsbrief van december 2020

Eumedion Nieuwsbrief van december 2020Nieuwsbrief · 24-12-2020

De december-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion steunt intentie van IFRS Foundation om een 'Sustainability Standards Board' op te richten;

- Monitoring Commissie geeft guidance bij verslaggeving over weergave interne beloningsverhoudingen;

- Europees Parlement wil langetermijnaandeelhouders belonen met extra stemrecht en belastingvoordelen;

- Unilever legt klimaatbeleid ter adviserende stemming voor aan aandeelhoudersvergadering;

- AFM en NBA: accountantscontrole jaarrekening 2020 kan mogelijk langer duren.

Meer resultaten tonen Arrow