Actueel

Eumedion Nieuwsbrief van juli 2021

Eumedion Nieuwsbrief van juli 2021Nieuwsbrief · 30-07-2021

De juli-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Grote beleggers willen zo snel mogelijk af van puur virtuele AVA's;

- Minister Hoekstra wil uitbreiding reikwijdte 'in control'-verklaring;

- Europese Commissie publiceert nieuwe 'Sustainable Finance'-voorstellen;

- Banken mogen vanaf 1 oktober 2021 weer hun reguliere dividendbeleid voeren;

- Toezichthouder op code voor stemadviesbureaus wil voorafgaande boordeling stemanalyses door ondernemingen.

Eumedion steunt voorstellen tot wijziging van de IFRS Foundation-statuten

Eumedion steunt voorstellen tot wijziging van de IFRS Foundation-statutenNieuws · 15-07-2021

Eumedion verwelkomt de voorgestelde wijzigingen in de statuten van de IFRS Foundation. De statutenwijziging maakt namelijk de weg vrij voor de oprichting van een internationale standaardzetter op het terrein van duurzaamheidsinformatie. Dit blijkt uit de vandaag ingediende Eumedion-reactie op het consultatiedocument van de IFRS Foundation waarin de voorgestelde statutenwijziging is opgenomen.


De Trustees van de IFRS Foundation stellen onder meer voor om de doelstelling van de Foundation te verruimen naar het (ook) ontwikkelen van wereldwijd geaccepteerde verslaggevingsstandaarden voor duurzaamheid. Daar toe zal een zogenoemde International Sustainability Standards Board worden opgericht. De voorstellen illustreren hoe goed de plannen van de Foundation overeenkomen met de visie die Eumedion heeft neergelegd in haar in 2020 uitgebracht position paper ‘Towards a global, investor focused standard setter for corporate sustainability reporting’. Eumedion vult haar krachtige steun voor algehele richting van de plannen van de Foundation aan met enkele specifieke suggesties.

Eumedion: kabinet moet duidelijker maken welke maatschappelijke ondernemingen in financiële nood sneller doorstart kunnen maken

Eumedion: kabinet moet duidelijker maken welke maatschappelijke ondernemingen in financiële nood sneller doorstart kunnen makenNieuws · 14-07-2021

Eumedion vindt het wenselijk dat wordt verduidelijkt welke beursgenoteerde ondernemingen onder het voorontwerp tot wijziging van de Wet continuïteit ondernemingen I (WCO I) vallen. Dit volgt uit het vandaag ingediende Eumedion-commentaar op de consultatie over dit voorontwerp.


In het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel WCO I wordt voorzien in een wettelijke basis voor de zogenoemd pre-pack methode. Deze methode houdt in dat de rechtbank de mogelijkheid krijgt om al vóór een mogelijk faillissement van een onderneming in stilte een beoogd curator aan te wijzen. In het voorontwerp wordt voorgesteld om de reikwijdte van voornoemd wetvoorstel te beperken tot ondernemingen die activiteiten verrichten waarmee maatschappelijke belangen zijn gediend. Uit de conceptmemorie van toelichting volgt dat daarbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan de zorg, onderwijs, energieleveranciers, afvalverwerkingsbedrijven en internet- en telefoniebedrijven maar dat het ook organisaties van openbaar belang (OOB’s) kan betreffen. Onder het begrip OOB vallen onder meer beursgenoteerde ondernemingen. Eumedion wijst er in haar reactie op dat het niet duidelijk is welke beursgenoteerde ondernemingen onder de reikwijdte van het voorontwerp vallen. Het is volgens Eumedion lastig voor te stellen dat alle beursgenoteerde ondernemingen activiteiten verrichten waarmee maatschappelijke belangen zijn gediend. Volgens Eumedion zou het voorontwerp alleen van toepassing moeten zijn op beursgenoteerde ondernemingen die actief zijn in één van de door de overheid aangewezen vitale sectoren en waarbij het maatschappelijk belang van (een deel van) de ondernemingsactiviteiten voldoende duidelijk, specifiek én substantieel is. In haar reactie pleit Eumedion ervoor om dit te verduidelijken.

Grote beleggers willen zo snel mogelijk af van puur virtuele aandeelhoudersvergaderingen

Grote beleggers willen zo snel mogelijk af van puur virtuele aandeelhoudersvergaderingenNieuws · 09-07-2021

Net als in 2020 trok het coronavirus ook dit jaar een zware wissel op de vorm van en de discussies tijdens de aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s). Het overgrote deel van de AVA’s (82%) werd dit jaar digitaal gehouden. Een substantieel deel van de beursondernemingen (41%) gaf gehoor aan de in februari gedane oproep van Eumedion, VBDO en de VEB om het voor aandeelhouders mogelijk te maken hun vragen live aan de ondernemingsleiding te stellen. Maar omdat die faciliteit vaak alleen werd geboden aan klanten van de ‘huisbank’ van de onderneming, konden de meeste institutionele beleggers hier geen gebruik van maken. Hierdoor ondervond de ondernemingsleiding ook dit jaar nauwelijks weerwoord en ontbrak op veel AVA’s enige vorm van echte discussie. Institutionele beleggers willen daarom zo snel mogelijk terug naar ‘fysieke’ of – hooguit – ‘hybride’ AVA’s. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde evaluatierapport van Eumedion over het AVA-seizoen 2021.


De presentaties en de (schriftelijke) vragen op de AVA’s werden gedomineerd door de te verwachten korte- en langetermijnimpact van de coronapandemie op de onderneming, de impact van klimaatverandering op de onderneming en bestuurdersbeloningen. Net als in 2020 waren bestuurdersbeloningen het meest controversiële stempunt. Negentien van de in totaal 43 voorstellen die dit AVA-seizoen meer dan 20% tegenstemmen opleverden, waren gerelateerd dit onderwerp. Aandeelhouders stemden vooral tegen de beloningsverslagen. Vooral de informatie over de berekeningen van de bonussen schoot tekort. Dit jaar werden daarentegen aanmerkelijk minder voorstellen tot het wijzigen van het beloningsbeleid verworpen of ingetrokken: vijf tegenover dertien in 2020. De meeste beursondernemingen die in 2020 hun beloningsbeleid verworpen zagen worden, legden dit jaar een gematigder voorstel neer. Een dergelijk voorstel kon rekenen op grote steun van de aandeelhouders.


Het AVA-seizoen 2021 in cijfers:

- In totaal werden dit seizoen iets meer dan 1200 voorstellen in stemming gebracht. Van deze voorstellen ontmoetten er 43 met meer dan 20% tegenstemmen. Twaalf voorstellen werden door de AVA verworpen en vijf voorstellen werden vóór de AVA ingetrokken of geamendeerd. Twee voorstellen konden slechts met behulp van een ‘bevriend’ administratiekantoor worden aangenomen.

- 82% van de AVA’s werd puur virtueel gehouden, 4% hybride en 14% fysiek. Van de virtuele AVA’s kon 91% via een videowebcast live worden gevolgd (de overige 9% bood alleen een audiowebcast). Tijdens 45% van de virtuele AVA’s konden aandeelhouders live stemmen en tijdens 41% van de virtuele AVA’s konden aandeelhouders live vragen stellen. Bij de meerderheid van de AVA’s ontbrak dus enige vorm van live interactie.

- Nieuwe wetgeving en verminderde shortsellactiviteiten zorgden voor een recordaantal uitgebrachte stemmen op de AVA’s van AEX- en AMX-ondernemingen: gemiddeld 75% respectievelijk 70,9% (tegenover 73,4% respectievelijk 63,3% in 2020). Alleen beursondernemingen met een relatief groot aandeel particuliere beleggers in het totale aandeelhoudersbestand blijven hierbij (ver) achter.

- Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn bestuurdersbeloningen het meest controversiële stempunt: 73% van de bestuursvoorstellen die dit jaar door de AVA werden verworpen had betrekking op het beloningsbeleid of het beloningsverslag en 43% van alle bestuursvoorstellen die meer dan 20% tegenstemmen opleverden had betrekking op deze onderwerpen. Ongeveer 30% van de beursondernemingen matigde of schrapte de bonussen als gevolg van de coronapandemie. De overige (70%) ondernemingen zagen in de pandemie geen reden om in te grijpen bij de bonusbetalingen.

- De toename van het aantal vrouwelijke bestuurders stokt. Tijdens dit AVA-seizoen werden 20 nieuwe bestuurders voorgedragen; 5 daarvan waren vrouw (25%, tegenover 37% in 2020). Mede hierdoor blijft het gemiddelde aantal vrouwelijke bestuurders bij de AEX-ondernemingen steken op 19% en bij de AMX-ondernemingen is zelfs sprake van een lichte daling: van 13% in 2020 naar 12% in 2021. Het beeld bij de raad van commissarissen (RvC) is een stuk positiever. Het gemiddelde aantal vrouwelijke commissarissen ligt zowel bij de AEX- en AMX-ondernemingen boven het binnenkort wettelijk vereiste van 33%. Desalniettemin voldoen 33 Nederlandse beursondernemingen nog niet aan de komende wetgeving inzake genderdiversiteit binnen de RvC: 31 omdat zij te weinig vrouwelijke commissarissen hebben en twee omdat zij te weinig mannelijke commissarissen hebben (Avantium en Pegasus Europe). Twaalf (kleine) Nederlandse beursondernemingen hebben nog geen enkele vrouw in hun RvC.

- Mede door de impact van de coronapandemie steeg het gemiddelde aantal commissarissenvergaderingen van AEX-ondernemingen met 20% en die van AMX-ondernemingen met 30%. Verschillende ondernemingen installeerden meer afzonderlijke commissies binnen de RvC, vooral op het terrein van duurzaamheid.

- 86% van de AEX-ondernemingen en 60% van de AMX-ondernemingen hebben zich aan het behalen van bepaalde klimaatgerelateerde doelstellingen gecommitteerd. In totaal hebben dertien Nederlandse beursondernemingen zich gecommitteerd om uiterlijk in 2050 een geheel klimaatneutrale bedrijfsvoering te hebben. Het is voor aandeelhouders echter lastig na te gaan hoe ‘hard’ en geloofwaardig deze commitments zijn.

Eumedion Nieuwsbrief van juni 2021

Eumedion Nieuwsbrief van juni 2021Nieuwsbrief · 30-06-2021

De juni-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Hoge naleving van Stewardship Code door Eumedion-deelnemers; 

- Kabinet positief over richtlijnvoorstel herziening duurzaamheidsverslaggeving;

- Europese Raad en Europees Parlement bereiken overeenstemming over publieke 'country-by-country tax reporting';

- Bestuur en aandeelhouders van Novisource bereiken oplossing over governance- en strategieconflict;

- G7 steunt oprichting van een International Sustainability Standards Board.

Eumedion: voorgestelde technische reguleringsnormen inzake het stembeleid van grote beleggingsondernemingen zijn te gedetailleerd

Eumedion: voorgestelde technische reguleringsnormen inzake het stembeleid van grote beleggingsondernemingen zijn te gedetailleerdNieuws · 29-06-2021

Hoewel Eumedion de achterliggende doelstelling van de openbaarmaking van het stembeleid door grote beleggingsondernemingen onderschrijft, plaatst zij wel vraagtekens bij de mate van detail van de voorgestelde technische reguleringsnormen. Dit volgt uit de reactie die Eumedion vandaag heeft ingezonden op de Europese consultatie over de voorgestelde technische reguleringsnormen over de openbaarmaking van het beleggings- en stembeleid door grote beleggingsondernemingen.


De Europese Bankenautoriteit (EBA) is een consultatie gestart over het voorontwerp voor de technische reguleringsnormen inzake het beleggings- en stembeleid van grote beleggingsondernemingen. Het doel van de openbaarmaking van het beleggings- en stembeleid is om beleggers en andere marktdeelnemers transparantie te verschaffen over de invloed van beleggingsondernemingen op de ondernemingen waarin zij aandelen houden. In haar reactie geeft Eumedion aan dat zij deze achterliggende doelstelling ondersteunt. Zij wijst er in haar reactie op dat de technische reguleringsnormen praktisch en proportioneel moeten zijn en geen onnodige extra kosten voor beleggingsondernemingen met zich mee moeten brengen. Volgens Eumedion wordt aan die criteria momenteel niet voldaan. In de reactie plaatst Eumedion vraagtekens bij de mate van detail van de voorgestelde technische reguleringsnormen. In dat kader wijst zij onder meer op het voorstel om het stemgedrag per thema te publiceren en op het voorstel om informatie te publiceren over de ratio van goedgekeurde aandeelhoudersvoorstellen.

Hoge naleving van Nederlandse Stewardship Code door Eumedion-deelnemers

Hoge naleving van Nederlandse Stewardship Code door Eumedion-deelnemersNieuws · 16-06-2021

De deelnemers van Eumedion geven verdere invulling aan een betekenisvolle integratie van de principes van de Nederlandse Stewardship Code in beleid en rapportage. Dat komt naar voren uit de vandaag gepubliceerde tweede voortgangsrapportage van de implementatie van de Nederlandse Stewardship Code (hierna: de Code).


Deze tweede voortgangsrapportage brengt in vergelijking met het eerste rapport (2019) een kwalitatieve verdieping aan middels een bespreking van de verschillende wijzen waarop deelnemers invulling geven aan een aantal kernprincipes van de Code. Hierbij is onder meer gekeken naar transparantie rond stemgedrag en rond dialoogprogramma’s met beursondernemingen. Nieuw ten opzicht van het vorige rapport is een bespreking van de wijze waarop Eumedion-deelnemers invulling geven aan het principe rond communicatie met relevante stakeholders van ondernemingen.


Evenals in 2019 laat het huidige rapport hoge nalevingspercentages zien ten aanzien van de vereiste transparantie rond stemgedrag. Om hierin een kwalitatieve verdieping aan te brengen, bespreekt het rapport tevens de verschillende manieren waarop deelnemers extra aandacht geven aan de beschrijving van ‘significante stemmen’. Het onderzoek laat zien dat zij nog verdere stappen kunnen zetten om duidelijker te maken hoe zij bepalen welke stempunten ‘significant’ zijn en hoe zij daar in de praktijk naar hebben gehandeld. Een vergelijkbaar beeld komt naar voren ten aanzien van de dialoogprogramma’s. Ook hierbij is een kwalitatieve bespreking gevoegd ten aanzien van de verschillende manieren waarop deelnemers een consistente rapportagelijn hanteren. Daarbij komt naar voren dat de verantwoording over de dialoogprogramma’s aan kracht kan winnen door in de rapportage een duidelijker verband aan te brengen tussen de selectie van thema’s, de doelstellingen van de dialoogprogramma’s, en de bijbehorende resultaten en uitkomsten.


Tevens roept het rapport Eumedion-deelnemers op tot meer transparantie over hoe zij communiceren met andere relevante stakeholders van beursondernemingen. Het onderzoek laat zien dat slechts een derde van de deelnemers dit expliciet in het beleid heeft opgenomen. Deelnemers laten bovendien nauwelijks in hun rapportages naar voren komen hoe communicatie met andere stakeholders van ondernemingen, waar relevant, heeft bijgedragen aan een betekenisvolle dialoog.

Eumedion publiceert jaarverslag 2020

Eumedion publiceert jaarverslag 2020Nieuws · 15-06-2021

De Vergadering van Deelnemers van Eumedion heeft vandaag de Eumedion-jaarrekening 2020 goedgekeurd en de bestuursleden van Eumedion gedechargeerd van hun taken in boekjaar 2020. De Deelnemersvergadering moest, vanwege de voortdurende coronapandemie, ook dit jaar weer volledig virtueel worden gehouden. In navolging van de beursgenoteerde ondernemingen heeft de externe accountant van Eumedion (KPMG) een meer informatieve en entiteitspecifieke controleverklaring bij de jaarrekening gevoegd. Tezamen met de jaarrekening is ook het bestuursverslag over boekjaar 2020 gepubliceerd. Het bestuursverslag biedt een overzicht van alle activiteiten die Eumedion in 2020 heeft verricht.

Eumedion steunt SEC-bemoeienis met duurzaamheidsverslaggeving

Eumedion steunt SEC-bemoeienis met duurzaamheidsverslaggevingNieuws · 14-06-2021

Eumedion moedigt de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC aan om Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen te verplichten duurzaamheidsinformatie te publiceren. Eumedion moedigt de SEC verder aan om te streven naar internationale convergentie van duurzaamheidsverslaggeving via de binnenkort op te richten International Sustainability Standards Board (ISSB) van de IFRS Foundation. Dit schrijft Eumedion in haar input voor de SEC-consultatie over klimaat- en duurzaamheidsverslaggeving. De SEC vroeg in maart aan belanghebbenden of de beurstoezichthouder verslaggevingsstandaarden zou moeten opstellen op het terrein van klimaat en eventuele andere duurzaamheidsgebieden. Eumedion moedigt de SEC aan om dit onderwerp inderdaad ter hand te nemen, mede omdat duurzaamheidsinformatie voor institutionele beleggers in toenemende mate belangrijke informatie is voor het nemen van beleggingsbeslissingen. Bovendien is deze informatie voor aandeelhouders van belang om bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen ter verantwoording te kunnen roepen over de geleverde duurzaamheidsprestaties. Eumedion dringt er bij de SEC er bij de SEC wel op aan om zo snel mogelijk toe te werken naar internationale harmonisatie van de duurzaamheidsverslaggeving. Eumedion deed dat eerder al bij de Europese Commissie ten aanzien van haar voorstel om Europese verslaggevingsstandaarden voor duurzaamheidsinformatie op te stellen.

Eumedion Nieuwsbrief van mei 2021

Eumedion Nieuwsbrief van mei 2021Nieuwsbrief · 31-05-2021

De mei-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion-statement naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak in de zaak Milieudefensie c.s. versus Shell;

- Beursgenoteerde ondernemingen kunnen in ieder geval tot 1 oktober 2021 een puur virtuele AVA houden;

- Europese Commissie ontvangt bijna half miljoen reacties op consultatiedocument over de beoogde inhoud van het richtlijnvoorstel 'duurzame corporate governance en due diligence';

- AVA's van BESI, Ctac en Steinhoff International verwerpen voorgesteld beloningsbeleid;

- IASB consulteert over benodigde informatie in het bestuursverslag.

Eumedion Nieuwsbrief van april 2021

Eumedion Nieuwsbrief van april 2021Nieuwsbrief · 30-04-2021

De april-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion gematigd positief over voorstel voor Europese richtlijn inzake duurzaamheidsverslaggeving;

- Eerste Kamer uit nieuwe zorgen over wetsvoorstel 'ingroeiquotum' vrouwelijke commissarissen;

- Europese Commissie stelt gedelegeerde Taxonomieverordening vast;

- Forse boete voor ABN AMRO in verband met tekortschietend anti-witwasbeleid;

- Euronext dreigt met schrappen beursnotering voor ondernemingen die lang op 'strafbankje' zitten.

Eumedion steunt richtlijnvoorstel over meer transparantie over beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen

Eumedion steunt richtlijnvoorstel over meer transparantie over beloningsverschillen tussen vrouwen en mannenNieuws · 23-04-2021

Eumedion steunt het voorstel dat ondernemingen met tenminste 250 werknemers verplicht worden om informatie te publiceren over de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. Dit schrijft Eumedion in haar reactie op het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn over de zogenoemde gender pay gap.


In het richtlijnvoorstel worden regels voorgesteld met het doel om ongelijke beloning tussen vrouwen en mannen tegen te gaan. In haar reactie geeft Eumedion aan dat onverklaarbare beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen onacceptabel zijn en dat zij eerlijke en gelijke beloning als essentieel onderdeel van goed werkgeverschap ziet. Verder schrijft Eumedion dat de primaire verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de reeds bestaande wettelijke bepalingen over gelijke beloning bij de ondernemingsleiding ligt maar dat aandeelhouders hierbij ook een rol hebben. Eumedion wijst erop dat een noodzakelijke voorwaarde voor het vervullen van deze rol is dat aandeelhouders over voldoende informatie beschikken. Eumedion verwelkomt daarom het richtlijnvoorstel om ondernemingen met tenminste 250 werknemers verplicht te stellen informatie te publiceren over de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. Eumedion wijst erop dat aandeelhouders voornoemde informatie kunnen betrekken bij hun dialogen met ondernemingen en dit onderwerp tijdens aandeelhoudersvergaderingen aan de orde kunnen stellen. Daarnaast wijst Eumedion erop dat voornoemd voorstel institutionele beleggers zou helpen om te voldoen aan hun eigen rapportageverplichtingen onder de verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid door financiële marktpartijen (‘SFDR’). De data die nodig zijn om daaraan te voldoen, is momenteel niet of nauwelijks beschikbaar. Voorts pleit Eumedion ervoor dat de informatie over de beloningsverschillen wordt opgenomen in het jaarverslag. 

Eumedion gematigd positief over Europees richtlijnvoorstel inzake duurzaamheidsverslaggeving

Eumedion gematigd positief over Europees richtlijnvoorstel inzake duurzaamheidsverslaggevingNieuws · 21-04-2021

Eumedion steunt het voorstel van de Europese Commissie om op korte termijn verslaggevingsstandaarden voor duurzaamheidsinformatie op te stellen. Wel moeten deze Europese standaarden op middellange termijn zoveel mogelijk plaatsmaken voor internationale verslaggevingsstandaarden. Alleen in het geval de Europese Unie (EU) specifieke, eigen doelstellingen heeft op een bepaald duurzaamheidsterrein waarover op internationaal niveau geen overeenstemming bestaat, is er ruimte voor een Europese verslaggevingsstandaard op dat terrein. In alle andere gevallen zou naar de mening van Eumedion de EU de internationale verslaggevingsstandaarden die worden ontwikkeld door de IFRS Foundation moeten volgen. Dit schrijft Eumedion in haar reactie op het vandaag gepubliceerde voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn over duurzaamheidsverslaggeving.


Eumedion is verheugd dat de Europese Commissie in het richtlijnvoorstel een mechanisme heeft opgenomen waarbij elke drie jaar de duurzaamheidsverslaggevingsstandaarden moeten worden geëvalueerd, waarbij ook de ontwikkelingen in de internationale ‘standard setting’ moeten worden betrokken. Voorts verwelkomt Eumedion het voorstel dat de externe accountant ten minste een verklaring van beperkte mate van zekerheid t.a.v. de door beursgenoteerde ondernemingen gerapporteerde duurzaamheidsinformatie moet afgeven. Wel vindt Eumedion dat ten aanzien van de specifieke indicatoren die voor de duurzaamheidsprestaties moeten worden gebruikt, de accountant een verklaring van een redelijke mate van zekerheid zou moeten afgeven. Dit zou volgen Eumedion de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de gerapporteerde informatie ten goede komen. 

Eumedion voorstander van verregaande transparantie over belastingbetalingen door multinationals

Eumedion voorstander van verregaande transparantie over belastingbetalingen door multinationalsNieuws · 15-04-2021

Eumedion vindt dat elke multinational niet alleen de betaalde belastingen moet uitsplitsen naar elk land binnen de EU, maar ook naar elk land buiten de EU. Daarnaast moet deze informatie door de accountant worden gecontroleerd. Dit volgt uit het statement dat Eumedion vandaag heeft gepubliceerd over het zogenoemde richtlinvoorstel ‘country-by-country tax reporting’, waarover momenteel in Brussel wordt onderhandeld.


Eumedion heeft altijd in algemene zin het voorstel gesteund van de Europese Commissie om een verplichting te introduceren voor grote multinationale ondernemingen om publiekelijk te rapporteren over waar belastingen worden betaald (‘country-by-country tax reporting’). Dit maakt een meer gedetailleerde analyse mogelijk door institutionele beleggers van belastinggerelateerde kwesties en draagt bij aan een betere dialoog met beursgenoteerde ondernemingen op deze onderwerpen. Eumedion heeft in het licht van de onderhandelingen tussen de Europese instituties over het richtlijnvoorstel een statement gepubliceerd over de huidige posities van het Europees Parlement en de Europese Raad. In haar statement schrijft Eumedion dat zij het standpunt van het Europees Parlement ondersteunt dat ondernemingen niet alleen informatie moet verstrekken over de belastingafdrachten in elke EU-lidstaat, maar ook in de landen buiten de EU. Verder stelt Eumedion dat zij meent dat de richtlijn moet worden aangescherpt door te vereisen dat de informatie in het country-by-country rapport moet worden gecontroleerd door de accountant. En door te vereisen dat deze informatie zal worden gepubliceerd als een bijlage bij de jaarrekening van de betrokken onderneming. 

Eumedion Nieuwsbrief van maart 2021

Eumedion Nieuwsbrief van maart 2021Nieuwsbrief · 31-03-2021

De maart-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion voorstander van centrale Europese database met financiële en niet-financiële informatie;

- Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel invoering bedenktijd voor beursgenoteerde ondernemingen;

- Europees Parlement en Nederlandse politieke partijen willen wettelijke due diligence-regels voor ondernemingen;

- De contouren van een Europese en een wereldwijde standaardzetter voor duurzaamheidsinformatie worden zichtbaar;

- Aandeelhouders dwingen PostNL en BAM Groep tot meer openheid over voorstel tot benoeming accountant.

Eumedion voorstander van meer Europese harmonisatie van het faillissementsrecht

Eumedion voorstander van meer Europese harmonisatie van het faillissementsrechtNieuws · 25-03-2021

Eumedion meent dat gerichte harmonisatie van bepaalde definities en procedures beleggers zou helpen om hun juridische risico’s van hun grensoverschrijdende blootstellingen te beheersen. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de consultatie over de convergentie van het faillissementsrecht in de EU-lidstaten.


De Europese Commissie heeft in december 2020 een consultatiedocument gepubliceerd over de convergentie van het faillissementsrecht. Eumedion meent dat de discrepanties tussen het faillissementsrecht van de EU-lidstaten kunnen leiden tot belemmeringen van het vrije verkeer van kapitaal in de interne markt. In haar reactie wijst Eumedion op de uiteenlopende termijnen, de duur van de procedures en de algemene procedurele inefficiënties. Dit kan het moeilijker maken om te anticiperen op het resultaat van het verhaal op de boedel, waardoor het moeilijker wordt om risico’s te prijzen, ook voor schuldinstrumenten. Eumedion wijst erop dat in het algemeen geldt dat hoe langer de herstructureringsprocessen duren, hoe meer waarde er wordt vernietigd voor beleggers. In haar reactie onderschrijft Eumedion de opmerking uit het eindrapport van de High Level Forum on the Capital Markets Union dat gerichte harmonisatie van bepaalde definities en procedures investeerders zou helpen om hun juridische risico’s van hun grensoverschrijdende blootstellingen te beheersen. 

Eumedion voorstander van een centrale Europese database met financiële en duurzaamheidsinformatie

Eumedion voorstander van een centrale Europese database met financiële en duurzaamheidsinformatieNieuws · 03-03-2021

De financiële en niet-financiële informatie van beursgenoteerde ondernemingen moet zo snel mogelijk beschikbaar komen in een centrale Europese database. De inrichting van een dergelijke, publieke database ondersteunt institutionele beleggers in het verkrijgen en verwerken van informatie over de ondernemingen waarin zij beleggen. Dat schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op de consultatie van de Europese Commissie voor de ontwikkeling van een European Single Access Point (ESAP).

Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de informatie op een gestructureerde manier wordt aangeboden. Daarom is het essentieel dat ook niet-financiële informatie op uniforme wijze een digitaal label krijgt (tagging). Voor institutionele beleggers is daarbij tevens van belang dat er volledige aansluiting wordt gezocht bij de informatie die zij onder meer uit hoofde van de Europese informatieverordening over duurzaamheid (‘SFDR’) moeten rapporteren. Om de ontwikkeling van de database niet onnodig te vertragen, roept Eumedion de Europese Commissie op in eerste instantie alleen informatie op te nemen die beurgenoteerde ondernemingen al verplicht dienen te publiceren.

Eumedion Nieuwsbrief van februari 2021

Eumedion Nieuwsbrief van februari 2021Nieuwsbrief · 26-02-2021

De februari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion, VBDO en VEB publiceren gezamenlijk statement aan vooravond van virtueel AVA-seizoen 2021; 

- Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel ‘ingroeiquotum’ voor 1/3 vrouwelijke commissarissen; 

- ESMA, EBA en EIOPA publiceren definitief ontwerp technische regels voor duurzame beleggingen;

- Shell legt eigen energietransitieplan ter adviserende stemming voor aan AVA;

- IOSCO steunt IFRS Foundation in ambitie om een Sustainability Standards Board op te richten.

Eumedion wil Europese verankering van het ‘stakeholder model’

Eumedion wil Europese verankering van het ‘stakeholder model’Nieuws · 05-02-2021

De besturen van alle Europese beursgenoteerde ondernemingen moeten verplicht worden gesteld om bij het nemen van hun besluiten de belangen van alle relevante stakeholders te wegen. Zij moeten ook verplicht worden gesteld om verslag te doen van de wijze waarop deze belangenafweging heeft plaatsgevonden. Hiervoor pleit Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op het consultatiedocument van de Europese Commissie over de inhoud van het aankomende richtlijnvoorstel over duurzame corporate governance en due diligence. Eumedion meent dat het ‘stakeholdersmodel’ op Europees niveau wettelijk kan worden verankerd, terwijl de precieze uitwerking daarvan op nationaal niveau kan (blijven) plaatsvinden. Uit de reactie blijkt ook dat Eumedion voorstander is van verplichte due diligence-regels voor de bersgenoteerde ondernemingen, mits deze geheel in de pas lopen met internationale standaarden, zoals die van de OESO en van de Verenigde Naties. Eumedion toont zich verder voorstander van een aantal wettelijke aanscherpingen inzake de AVA-machtiging aan het bestuur om eigen aandelen in te kopen en van een verplichting om in het selectieproces van nieuwe bestuurders en commissarissen aandacht te besteden aan ecologische, sociale en/of mensenrechten-expertise. Eumedion is geen voorstander van verdergaande Europese wetgeving ten aanzien van de inhoud van het beloningsbeleid voor bestuurders.

Eumedion, VBDO en VEB: aandeelhouders moeten tijdens virtuele AVA live vragen kunnen stellen

Eumedion, VBDO en VEB:  aandeelhouders moeten tijdens virtuele AVA live vragen kunnen stellenNieuws · 03-02-2021

Aandeelhouders die zich voor een virtuele aandeelhoudersvergadering (AVA) hebben geregistreerd en aangemeld, moeten de mogelijkheid hebben om tijdens de AVA ‘live’ het woord te voeren, vragen te stellen en opmerkingen te maken. Alleen dan is tijdens een virtuele AVA een goede uitwisseling van gedachten mogelijk. Eumedion, de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) roepen de beursgenoteerde ondernemingen hiertoe op in een vandaag gepubliceerd statement. Het statement komt in de aanloop naar een nieuw seizoen van (waarschijnlijk) uitsluitend virtuele AVA’s. De aandeelhoudersorganisaties onderstrepen in het statement het belang van een betekenisvolle uitwisseling van gedachten tussen bestuurders en aandeelhouders. Een beraadslaging die alleen via e-mail en chat wordt gevoerd, zoals tijdens de virtuele AVA’s in 2020 vaak gebeurde, doet daaraan afbreuk. Eumedion, VEB en VBDO roepen de ondernemingen ook op om de vragen van aandeelhouders tijdens de AVA zoveel mogelijk te beantwoorden. Mocht dat door de hoeveelheid vragen lastig blijken, dan verwachten zij dat de antwoorden uiterlijk 48 uur na afloop van de AVA op de website van de ondernemingen worden geplaatst.

Meer resultaten tonen Arrow