Bevorderen van goed ondernemingsbestuur en duurzaamheidsbeleid

OVER EUMEDION

Meest recent

Hoge naleving van Nederlandse Stewardship Code door Eumedion-deelnemers

Hoge naleving van Nederlandse Stewardship Code door Eumedion-deelnemersNieuws · 16-06-2021

De deelnemers van Eumedion geven verdere invulling aan een betekenisvolle integratie van de principes van de Nederlandse Stewardship Code in beleid en rapportage. Dat komt naar voren uit de vandaag gepubliceerde tweede voortgangsrapportage van de implementatie van de Nederlandse Stewardship Code (hierna: de Code).


Deze tweede voortgangsrapportage brengt in vergelijking met het eerste rapport (2019) een kwalitatieve verdieping aan middels een bespreking van de verschillende wijzen waarop deelnemers invulling geven aan een aantal kernprincipes van de Code. Hierbij is onder meer gekeken naar transparantie rond stemgedrag en rond dialoogprogramma’s met beursondernemingen. Nieuw ten opzicht van het vorige rapport is een bespreking van de wijze waarop Eumedion-deelnemers invulling geven aan het principe rond communicatie met relevante stakeholders van ondernemingen.


Evenals in 2019 laat het huidige rapport hoge nalevingspercentages zien ten aanzien van de vereiste transparantie rond stemgedrag. Om hierin een kwalitatieve verdieping aan te brengen, bespreekt het rapport tevens de verschillende manieren waarop deelnemers extra aandacht geven aan de beschrijving van ‘significante stemmen’. Het onderzoek laat zien dat zij nog verdere stappen kunnen zetten om duidelijker te maken hoe zij bepalen welke stempunten ‘significant’ zijn en hoe zij daar in de praktijk naar hebben gehandeld. Een vergelijkbaar beeld komt naar voren ten aanzien van de dialoogprogramma’s. Ook hierbij is een kwalitatieve bespreking gevoegd ten aanzien van de verschillende manieren waarop deelnemers een consistente rapportagelijn hanteren. Daarbij komt naar voren dat de verantwoording over de dialoogprogramma’s aan kracht kan winnen door in de rapportage een duidelijker verband aan te brengen tussen de selectie van thema’s, de doelstellingen van de dialoogprogramma’s, en de bijbehorende resultaten en uitkomsten.


Tevens roept het rapport Eumedion-deelnemers op tot meer transparantie over hoe zij communiceren met andere relevante stakeholders van beursondernemingen. Het onderzoek laat zien dat slechts een derde van de deelnemers dit expliciet in het beleid heeft opgenomen. Deelnemers laten bovendien nauwelijks in hun rapportages naar voren komen hoe communicatie met andere stakeholders van ondernemingen, waar relevant, heeft bijgedragen aan een betekenisvolle dialoog.

Uitgelicht

Eumedion roept de IFRS Foundation op om haar missie te verbreden naar het ontwerpen van standaarden voor niet-financiële verslaggeving

Eumedion roept de IFRS Foundation op om haar missie te verbreden naar het ontwerpen van standaarden voor niet-financiële verslaggevingNieuws · 06-07-2020

Het position paper ‘Towards a global, investor focused standard setter for corporate non-financial reporting’ dat Eumedion vandaag publiceert, roept de IFRS Foundation (‘Foundation’) op om haar missie te verbreden. De Foundation zou een aparte entiteit moeten oprichten die niet-financiële verslaggevingsstanaarden uitvaardigt, naast de bestaande International Accounting Standards Board voor de financiële verslaggeving. Het Position Paper is het sluitstuk van een uitgebreide consultatie die plaatsvond na het publiceren van Eumedion’s Green Paper ‘Towards a global standard setter for non-financial reporting’ op 30 oktober 2019 (‘Green Paper’).


Het Green Paper vormde een goed uitgangspunt voor een brede discussie met belanghebbenden. Eumedion ontving negen schriftelijke reacties. De evaluatie van de ontvangen reacties zorgde ook voor een solide basis voor de overige standpunten in het position paper. In het bijzonder dat beleggers moeite hebben om te beoordelen hoe een onderneming lange termijn waarde creëert en hoe de onderneming tegemoetkomt aan de valide belangen van de maatschappij waar de niet-financiële resultaten van een onderneming van belang zijn; dat afdwingbare en consistente internationale standaarden nodig zijn om te verzekeren dat niet-financiële informatie getrouw wordt weergegeven; en dat de accountant meer zekerheid geeft over het bestuursverslag: een redelijke mate van zekerheid over bepaalde niet-financiële indicatoren en ten minste een beperkte mate van zekerheid over het gehele bestuursverslag. Op 24 juli heeft Eumedion een feedbackstatement gepubliceerd.


Het position paper erkent verder de grote betrokkenheid die Europese Unie heeft bij een duurzame toekomst. Eumedion zou een leiderschapsrol van de EU verwelkomen die duidelijk het globale karakter van de uitdagingen waar we voor staan erkent; het belang van, uiteindelijk, wereldwijde rapportage standaarden; en de noodzaak van een governancestructuur van de ‘standard setter’ die bevordert dat op termijn ook andere, niet EU-landen de niet-financiële verslaggevingsstandaarden voor hun bedrijven gaan voorschrijven.


In het licht van het bovenstaande, is Eumedion verheugd dat Europees Commissaris Dombrovskis recentelijk zijn standpunt heeft herhaald dat ‘… non-financial reporting standards would be open, transparent and inclusive, as we want to avoid fragmentation of global capital markets’. Eumedion vertrouwt er opdat de betrokkenheid van de IFRS Foundation hierin onderdeel zal blijven in de beraadslagingen hierover.


Daarnaast verwelkomt Eumedion het voornemen van de IFRS Foundation om, als onderdeel van een strategische herijking, binnenkort een publieke consultatie te houden naar aanleiding van ‘de toegenomen vraag naar wereldwijde standaarden die vergelijkbare, beslissingsrelevante en controleerbare informatie voor beleggers en andere geinteresserde belanghebbenden’ moet opleveren. Dit voornemen is opgenomen in de recentelijk openbaar gemaakte notulen van de laatste vergadering van de IFRS Foundation Trustees.

Agenda