Bevorderen van goed ondernemingsbestuur en duurzaamheidsbeleid

OVER EUMEDION

Meest recent

Eumedion kritisch over de SP-initiatiefwetsvoorstellen ‘eerlijk delen’ en ‘eerlijk beslissen’

Eumedion kritisch over de SP-initiatiefwetsvoorstellen ‘eerlijk delen’ en ‘eerlijk beslissen’Nieuws · 17-11-2020

Eumedion is geen voorstander van de voorgestelde gratis toekenning van aandelen aan werknemers en is evenmin voorstander van een instemmingsrecht voor de ondernemingsraad (OR) bij belangrijke besluiten. Dat volgt uit de vandaag ingezonden reacties op het voorontwerp voor de wet eerlijk delen en het voorontwerp voor de wet eerlijk beslissen.


SP-Tweede Kamerlid Alkaya heeft in september een aantal voorontwerpen voor initiatiefwetsvoorstellen in consultatie gebracht. In het voorontwerp voor de wet eerlijk delen wordt bepaald dat elke onderneming met ten minste 100 werknemers op verzoek van de OR een administratiekantoor (AK) moet oprichten waaraan jaarlijks 1% van de totaal uitstaande aandelen moet worden toegekend totdat het AK ten minste 10% van het totaalaantal aandelen houdt. In haar reactie geeft Eumedion aan dat zij er voorstander van is dat werknemers van beursgenoteerde ondernemingen in het kader van een aandelenregeling, als onderdeel van hun totale beloning, een aandelenpositie in de onderneming opbouwen en daardoor aandeelhouder worden. Eumedion meent dat dit werknemers kan prikkelen om zich voor langere termijn te binden aan de onderneming en ook hun betrokkenheid bij het lange termijn reilen en zeilen van de onderneming kan vergroten. Aldus zullen de belangen van institutionele beleggers en werknemers parallel lopen. In haar reactie wijst Eumedion erop dat zij geen voorstander is van de voorgestelde (nogal omslachtige manier van) gratis toekenning van aandelen aan werknemers. Eumedion meent dat dit zou moeten lopen via de normale beloningssystematiek voor werknemers (bijvoorbeeld als onderdeel van de vaste beloning of als onderdeel van de bonusregeling).


In het voorontwerp voor de wet eerlijk beslissen wordt voorgesteld om de OR van ondernemingen met ten minste 100 werknemers een instemmingsrecht te geven bij belangrijke besluiten. In haar reactie geeft Eumedion aan dat zij geen voorstander is van een dergelijk instemmingsrecht voor de OR en dat zij meent dat er nu al sprake is van eerlijke, gebalanceerde besluitvorming. Eumedion wijst er in haar reactie op dat dergelijke besluiten al dienen te worden goedgekeurd door de raad van commissarissen en de OR ten aanzien van die besluiten een adviesrecht heeft met de mogelijkheid om dat te sanctioneren via de rechter. Daarnaast wijst zij erop dat in sommige gevallen de aandeelhoudersvergadering daarna nog goedkeuring dient te verlenen, waarbij de OR de mogelijkheid heeft om zijn advies en standpunt aan de aandeelhouders kenbaar te maken zodat aandeelhouders dit kunnen meewegen bij de bepaling van hun stemgedrag. Volgens Eumedion is niet gebleken dat het reeds bestaande instrumentarium voor de OR ten aanzien van belangrijke besluiten te zwak zou zijn. Wetgeving op dit vlak acht Eumedion daarom niet nodig.

Eumedion Nieuwsbrief van oktober 2020

Eumedion Nieuwsbrief van oktober 2020Nieuwsbrief · 30-10-2020

Uitgelicht

Eumedion roept de IFRS Foundation op om haar missie te verbreden naar het ontwerpen van standaarden voor niet-financiële verslaggeving

Eumedion roept de IFRS Foundation op om haar missie te verbreden naar het ontwerpen van standaarden voor niet-financiële verslaggevingNieuws · 06-07-2020

Het position paper ‘Towards a global, investor focused standard setter for corporate non-financial reporting’ dat Eumedion vandaag publiceert, roept de IFRS Foundation (‘Foundation’) op om haar missie te verbreden. De Foundation zou een aparte entiteit moeten oprichten die niet-financiële verslaggevingsstanaarden uitvaardigt, naast de bestaande International Accounting Standards Board voor de financiële verslaggeving. Het Position Paper is het sluitstuk van een uitgebreide consultatie die plaatsvond na het publiceren van Eumedion’s Green Paper ‘Towards a global standard setter for non-financial reporting’ op 30 oktober 2019 (‘Green Paper’).


Het Green Paper vormde een goed uitgangspunt voor een brede discussie met belanghebbenden. Eumedion ontving negen schriftelijke reacties. De evaluatie van de ontvangen reacties zorgde ook voor een solide basis voor de overige standpunten in het position paper. In het bijzonder dat beleggers moeite hebben om te beoordelen hoe een onderneming lange termijn waarde creëert en hoe de onderneming tegemoetkomt aan de valide belangen van de maatschappij waar de niet-financiële resultaten van een onderneming van belang zijn; dat afdwingbare en consistente internationale standaarden nodig zijn om te verzekeren dat niet-financiële informatie getrouw wordt weergegeven; en dat de accountant meer zekerheid geeft over het bestuursverslag: een redelijke mate van zekerheid over bepaalde niet-financiële indicatoren en ten minste een beperkte mate van zekerheid over het gehele bestuursverslag. Op 24 juli heeft Eumedion een feedbackstatement gepubliceerd.


Het position paper erkent verder de grote betrokkenheid die Europese Unie heeft bij een duurzame toekomst. Eumedion zou een leiderschapsrol van de EU verwelkomen die duidelijk het globale karakter van de uitdagingen waar we voor staan erkent; het belang van, uiteindelijk, wereldwijde rapportage standaarden; en de noodzaak van een governancestructuur van de ‘standard setter’ die bevordert dat op termijn ook andere, niet EU-landen de niet-financiële verslaggevingsstandaarden voor hun bedrijven gaan voorschrijven.


In het licht van het bovenstaande, is Eumedion verheugd dat Europees Commissaris Dombrovskis recentelijk zijn standpunt heeft herhaald dat ‘… non-financial reporting standards would be open, transparent and inclusive, as we want to avoid fragmentation of global capital markets’. Eumedion vertrouwt er opdat de betrokkenheid van de IFRS Foundation hierin onderdeel zal blijven in de beraadslagingen hierover.


Daarnaast verwelkomt Eumedion het voornemen van de IFRS Foundation om, als onderdeel van een strategische herijking, binnenkort een publieke consultatie te houden naar aanleiding van ‘de toegenomen vraag naar wereldwijde standaarden die vergelijkbare, beslissingsrelevante en controleerbare informatie voor beleggers en andere geinteresserde belanghebbenden’ moet opleveren. Dit voornemen is opgenomen in de recentelijk openbaar gemaakte notulen van de laatste vergadering van de IFRS Foundation Trustees.

Agenda

Webinar 'Nederland, een beschermingsparadijs?'

Webinar 'Nederland, een beschermingsparadijs?'Agenda · 09-12-2020

De bescherming van Nederlandse beursvennootschappen staat weer volop in de aandacht. Zo treedt op afzienbare termijn het wetsvoorstel bedenktijd voor beursvennootschappen in werking, wees het Hof Amsterdam op 1 september in de zaak Vivendi/Mediaset een baanbrekend arrest en trad op 2 juni met terugwerkende kracht de nationale investeringstoets op overnames van strategische vennootschappen in werking. Naar aanleiding van deze actualiteiten organiseert Eumedion in samenwerking met het Van der Heijden Instituut/Onderzoekscentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen en Allen & Overy op 9 december tussen 15.30 en 17.00 uur een webinar. Sprekers zijn onder meer prof. Harm-Jan de Kluiver (UvA), prof. Bas de Jong (Radboud Universiteit), Mijke Sinninghe Damsté (Loyens & Loeff), prof. Martin van Ollfen (Radboud Universiteit) en Eumedion-directeur Rients Abma. Klik hier voor meer informatie en gratis aanmelden.

Eumedion-Deelnemersvergadering

Eumedion-DeelnemersvergaderingAgenda · 15-12-2020